FUNDAȚIA EOS PENTRU EDUCAȚIE DIGITALĂ

Politica de confidențialitate

  • Acasă
  • Politica de confidențialitate

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Informații generale

Prin prezenta dorim să vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către Fundația EOS – Educating for an Open Society, precum şi cu privire la drepturile dvs. privind această prelucrare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date (RGPD) şi cu legislația României ce reglementează acest domeniu.
Fundația EOS – Educating for an Open Society prelucrează date cu caracter personal în mod onest, responsabil, transparent şi informat.

2. Identitatea Fundația EOS – Educating for an Open Society – operator de date cu caracter personal

Fundația EOS – Educating for an Open Society are sediul în România, localitatea Timișoara, Str. August Treboniu Laurian nr 5/5, cod poştal 300200, tel./fax: 0256 498 172, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Tribunalul Timiș la nr 1/2003, CUI 11728990, reprezentată de doamna Gabriela Bârna, Director General.
Datele noastre de contact sunt:

Adresa punctului de lucru: Str. Augustin Laurean Treboniu 5, ap. 5, or. Timişoara, judeţ Timiş, Cod Poştal 300200

Tel/fax: 0256498172

E-mail: office@eos.ro

„Fundația EOS – Educating for an Open Society” este o organizație ne-guvernamentală, non-profit care are ca și scop dezvoltarea programelor de alfabetizare digitală

3. Tipurile de date cu caracter personal prelucrate de către Fundația EOS – Educating for an Open Society

În activitatea sa, Fundația EOS – Educating for an Open Society prelucrează următoarele tipuri de date cu caracter personal:

  • Nume şi prenume,
  • Cod Numeric Personal,
  • adresă de domiciliu,
  • instituția/organizaţia,
  • număr de telefon mobil,
  • e-mail,
  • poze şi imagini video,
  • Rechizite bancare ale clienţilor

Fundația EOS – Educating for an Open Society colectează şi prelucrează doar datele necesare pentru buna desfăşurare a activității sale.

4. Scopurile şi temeiul juridic al prelucrării datelor

Datele personale colectate de la dumneavoastră vor fi prelucrate de către Fundația EOS – Educating for an Open Society în următoarele scopuri:

A) gestionarea relaţiei cu dumneavoastră,
B) încheierea şi executarea contractelor;
C) oferirea de asistenţă tehnică, identificarea şi remedierea defecţiunilor tehnice care împiedică utilizarea programelor inițiate de Fundația EOS – Educating for an Open Society
D) furnizarea de informaţii prin intermediul e-mail-ului, sms-ului, telefonului, faxului referitoare la campaniile de incluziune digitală, oferte de parteneriat, referitoare la evenimentele organizate de către Fundația EOS – Educating for an Open Society;
E) organizarea şi desfăşurarea programelor și proiectelor de alfabetizare și incluziune digitală derulate la nivel național și internațional;
F) organizarea Campionatului Mondial de Microsoft Office Specialist, etapa naţională, asistarea câştigătorilor etapei naţionale pentru pregătirea dosarului de viză în vederea participării la etapa internaţională. Câştigătorii sunt anunţaţi pe pagina web a Fundația EOS – Educating for an Open Society, pe pagina de Facebook, precum şi în mijloacele de informare în masă;
G) auditarea şi raportarea financiară.

Temeiul juridic al prelucrării îl constituie consimțământul pe care l-ați exprimat prin completarea declarației1 de consimțământ, fie prin încheierea contractului individual de muncă/de prestări servicii/de colaborare.

Declaraţia de consimţământ poate fi completată fie online, pe pagina noastră web www.eos.ro, fie în format fizic la punctul de lucru al Fundației EOS – Educating for an Open Society.

5. Reguli privind consimţământul

Fundația EOS – Educating for an Open Society nu prelucrează date personale ale minorilor cu vârsta mai mică de 14 ani.

Prelucrarea datelor personale ale copiilor cu vârsta între 14 şi 18 ani, se efectuează numai dacă şi în măsura în care consimțământul este acordat sau autorizat de către părintele, tutorele sau persoana responsabilă, prin completarea declarației de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

6. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Fundația EOS – Educating for an Open Society poate furniza datele colectate de la dumneavoastră următorilor destinatari, obligaţi şi aceştia la rândul lor să aplice cu stricteţe prevederile RGPD: furnizori de servicii de consultanţă financiară, gestiune contabilă şi audit, de hosting web, de servicii bancare, de curierat, autorităţilor publice, instituţiilor de audit contractate. Datele cu caracter personal nu se transferă altor destinatari, cu excepţia cazurilor când aceasta este impus prin lege.

Ca şi regulă, datele dvs. nu sunt stocate într-o ţară situată în afara Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European (SEE). Totuși unele date pot fi transferate către partenerul nostru de certificare Certiport din S.U.A. Vă informăm că am depus eforturi pentru a ne asigura că Certiport a adoptat măsuri adecvate de protecţie a datelor. Certiport deţine, în
acest sens, certificarea Privacy Shield (Scutul de confidenţialitate UE-SUA), asigurând astfel un nivel de securitate a datelor, recunoscut de Comisia Europeană. Puteţi consulta această certificare la următorul link: https://www.privacyshield.gov/welcome

Dacă Fundația EOS – Educating for an Open Society va transfera date cu caracter personal şi altor parteneri/furnizori, situaţi în state care nu asigură un nivel adecvat de protecţie a datelor transmise, ne angajăm să luăm toate măsurile necesare pentru a ne asigura că acei parteneri/furnizori respectă termenii şi condițiile prezentate aici.

7. Perioada de stocare

Pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi transparentă a datelor cu caracter personal oferite de dumneavoastră, vă informăm că Fundația EOS – Educating for an Open Society le va stoca pe toată perioada relației cu dvs., sau până la realizarea scopului pentru care au fost colectate, sau pentru o perioadă mai lungă, dacă aceasta se impune/permite prin legislaţia în vigoare.

8. Asigurarea securității datelor

Fundația EOS – Educating for an Open Society prelucrează datele cu caracter personal într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora. Fundația EOS – Educating for an Open Society ia toate măsurile tehnice şi organizatorice rezonabile pentru protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

În plus, Fundația EOS – Educating for an Open Society ia măsuri pentru a asigura faptul că orice persoană fizică care acţionează sub autoritatea sa şi care are acces la date cu caracter personal, le prelucrează doar la cererea Fundația EOS – Educating for an Open Society, cu excepția cazului în care această obligație îi revine în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al României.

9. Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată

Fundația EOS – Educating for an Open Society dorește să se asigure că, în orice moment, aveți controlul deplin asupra datelor dvs. şi că vă puteți exercita efectiv drepturile prevăzute în RGPD:

a) dreptul de a solicita Fundația EOS – Educating for an Open Society accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricționarea prelucrării;
b) Dreptul de a vă opune prelucrării;
c) Dreptul de a primi datele cu caracter personal cu privire la dvs. într-un format structurat şi lizibil;
d) Dreptul de a cere portabilitatea datelor;
Puteți retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

În vederea exercitării acestor drepturi, puteţi trimite solicitări scrise şi documentate la adresa de e-mail: office@eos.ro

Înainte de a da curs oricărei solicitări din partea dvs., Fundația EOS – Educating for an Open Society se va asigura că sunteți titularul datelor cu privire la care se face solicitarea. În acest scop, vă putem solicita informații/date pentru a verifica identitatea dvs sau informații suplimentare privitoare la dreptul exercitat.

Fundația EOS – Educating for an Open Society va păstra corespondența purtată cu dvs. în scopul tinerii evidenței solicitărilor şi răspunsurilor oferite.

De asemenea, dispuneți de dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la modul în care Fundația EOS – Educating for an Open Society prelucrează datele dvs. cu caracter personal. Totuşi, sperăm că veţi decide să discutaţi mai întâi cu reprezentanţii Fundației EOS – Educating for an Open Society înainte de a depune orice plângeri la A.N.S.P.D.C.P. Protecția datelor dvs. este foarte importantă pentru noi şi vom lua toate măsurile necesare pentru a soluționa orice problemă ivită cu privire la controlul şi securitatea datelor dvs.

10. Informaţii suplimentare

Fundația EOS – Educating for an Open Society vă stă la dispoziție pentru orice neclarități sau întrebări referitoare la prezenta informare şi vă încurajăm să ne contactați la coordonatele menționate la pct. 2.

11. Actualizare

În eventualitatea modificării legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal, s-ar putea ivi necesitatea modificării prezentei note de informare. În măsura în care modificările vor afecta o prelucrare care se bazează pe consimțământul dvs., vă vom informa şi vă vom solicita un nou consimțământ, dacă va fi necesar.

Descărcare Politica de Confidențialitate GDPR – EOS in format .pdf: Nota de informare ref GDPR – EOS